top of page

Tarieven

logo_praktijkparadijsvogel_rechthoek_zwa

Praktijk Paradijsvogel werkt bovenregionaal en heeft daarom geen contracten met gemeenten. Ouders betalen de zorg zelf. In sommige gevallen betalen gemeenten de kosten echter wel, via een PGB of een individueel contract, dat ouders aanvragen.

 

Psychiatrisch onderzoek

Een volledig onderzoek bestaat minimaal uit een voorgesprek, intake, gesprek met ouders over de ontwikkeling, individuele afspraak voor het kind, schoolinformatie, adviesgesprekken en verslaglegging. Er kunnen meer gesprekken of extra onderzoek nodig zijn.

Het onderzoek gaat naar uurtarief, gemiddeld kost het onderzoek 8 uur directe tijd en 8 uur indirecte tijd.

 

Gecombineerd onderzoek

Een volledig onderzoek bestaat uit een intelligentie-onderzoek en een kinderpsychiatrisch onderzoek.

Het onderzoek gaat naar uurtarief, gemiddeld kost het volledig onderzoek 11 uur directe tijd en 12 uur indirecte tijd.

Intelligentie onderzoek

Een intelligentie onderzoek wordt bij Praktijk Paradijsvogel afgenomen in het kader van breder onderzoek, of bij vragen gedurende een lopende behandeling. Het bestaat uit een  intelligentieonderzoek, een verslag en een terugkoppeling aan ouders en kind. Het onderzoek gaat naar uurtarief, gemiddeld kost het intelligentie-onderzoek 3 uur directe tijd en 5 uur indirecte tijd.

Het is mogelijk om daarnaast ook een gezamenlijk gesprek met school te plannen, om de bevindingen en adviezen te bespreken.

Ook voor ouders van kinderen van de praktijk is intelligentieonderzoek mogelijk, met zo nodig uitleg aan werkgever, partner of andere betrokkenen.

Psychiatrisch onderzoek

Een psychiatrisch onderzoek bestaat uit een intake, een gesprek met u over de ontwikkeling van uw kind, een spelcontact of gesprek met uw kind, een vragenlijst of telefonisch overleg met school. Daarna volgt terugkoppeling aan ouders, en over het algemeen nog een aparte afspraak voor terugkoppeling aan het kind. Het onderzoek gaat naar uurtarief, gemiddeld kost het psychiatrisch onderzoek 7 uur directe tijd, met indirecte tijd van gemiddeld 7 uur.

Praktijk Paradijsvogel heeft zich niet geregistreerd voor psychiatrisch onderzoek en behandeling bij volwassenen.

Behandeling

Behandeling, zoals psychotherapie, EMDR, of een korte serie gesprekken wordt naar uurtarief berekend. Tijd voor verslaglegging wordt ook in rekening gebracht.

De duur van een therapietraject is altijd in overleg en niet langer dan nodig.

Mocht een jongere al in zorg zijn bij Praktijk Paradijsvogel en 18 jaar worden dan is het mogelijk om nog wat langer door te behandelen en samen te kijken naar wat op langere termijn passend is.

Oudergroep

Dit is een groep voor ouders van begaafde kinderen. Het traject bestaat uit tien avonden om met elkaar te praten over onderwerpen die van belang zijn voor de opvoeding en begeleiding van hoogbegaafde kinderen. De oudergroep kost €495,- per ouderpaar.

 

 

Uurtarief per 01-06-2023

Het uurtarief van Praktijk Paradijsvogel wordt jaarlijks aangepast conform de jaarlijkse verhogingen van de NZA tarieven.

Het reguliere uurtarief wordt gerekend als de zorg betaald wordt door gemeenten, scholen of instanties. Uit coulance wordt voor ouders, die de kosten volledig zelf betalen een aangepast tarief gerekend. Ook voor coaching, die zelf betaald moet worden wordt het aangepaste tarief gerekend.

Psychiatrische zorg is vrijgesteld van BTW.

Regulier uurtarief diagnostiek en behandeling            €165,- per uur

Verlaagd uurtarief diagnostiek en behandeling           €150,- per uur

Het verlaagde tarief voor reeds gestarte behandelingen in of voor 01-06-2023 zal ongewijzigd €135,- per uur blijven. Vanaf 2024 zal dit tarief ook naar boven worden aangepast.

 

Praktijk Paradijsvogel werkt bovenregionaal en kan daarom geen vaste contracten met de verschillende gemeenten afsluiten. Ouders betalen de zorg zelf of regelen met hun gemeente een vergoeding. U kunt voor het aanvragen van een individueel contract of PGB contact opnemen met de jeugdconsulent van uw gemeente. Voorwaarde voor betaling vanuit deze regelingen is dat er geen voorwaarden worden gesteld aan Praktijk Paradijsvogel wat betreft de vorm of inhoud van het onderzoek of de behandeling. Een inschatting van de kosten kan vooraf worden gegeven, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. De uiteindelijke factuur wordt gebaseerd op de werkelijk bestede tijd.

 

Directe en indirecte tijd

Onder directe tijd wordt de tijd gerekend waarbij er contact is met ouders en/of kind, in de praktijkruimte, via telefoon, mail of beeldbellen. Onder indirecte tijd valt alle andere tijdsinvestering zoals verslaglegging na een gesprek, het schrijven van het diagnostiekverslag, overleg met de leerkracht, overleg met medebehandelaren van het kind, uitwerken van onderzoeken en vragenlijsten en zo nodig (anonieme) inbreng in intervisie. Voor alle bestede tijd geldt het uurtarief.

Als een afspraak langer duurt dan een uur wordt het bedrag naar verhouding aangepast.

Telefonisch consulten en mailcontact worden per kwartier gerekend volgens het uurtarief.

Bezoek op locatie

Soms is het wenselijk om een gesprek te organiseren op school, bij medebehandelaren van het kind of bij de gemeente. Hiervoor geldt het reguliere uurtarief van Praktijk Paradijsvogel voor de overlegtijd. Daarnaast worden reiskosten in rekening gebracht (€0,30/km) en wordt de helft van de reistijd als werktijd in rekening gebracht.


 

Algemene Voorwaaren

Algemene voorwaarden

Afspraak afzeggen:

Als u een afspraak onverhoopt niet kunt nakomen, dan kunt u deze afzeggen door te mailen naar info@praktijk-paradijsvogel.nl

  • Een afspraak kunt u tot 24 uur voor aanvang kosteloos afzeggen. Bij niet tijdig afzeggen wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.

Aanvullende voorwaarden:

De overeenkomst bestaat uit een schriftelijke overeenkomst met betrekking tot het doen van onderzoek of behandeling. Er is een verwijzing nodig voor de intake. Kinderen vanaf 12 jaar en hun gezaghebbende ouder(s) dienen schriftelijk toestemming te geven voor de intake. Hiervoor ontvangt u een inschrijfformulier. De verwijzer ontvangt een terugkoppeling van de bevindingen van onderzoek, en bij behandeling kort verslag van het beloop. Bij belangrijke wijzigingen in beloop of behandeling kan dit vaker zijn.

Betalingsvoorwaarden:

Rekeningen worden altijd aan ouders zelf gestuurd. Ouders zijn ook in het geval van een PGB verantwoordelijk voor de betaling. Aan een inschatting van de kosten vooraf kunnen geen rechten worden ontleend. De uiteindelijke factuur is gebaseerd op de werkelijk bestede tijd.

U ontvang een factuur aan het einde van elke maand.  Een uitzondering hierop vormt de oudercursus, deze wordt vooraf betaald. De betalingstermijn voor de factuur is 30 dagen, hierna volgt nog een herinneringsfactuur. Als deze binnen 14 dagen niet betaald is wordt de factuur overgedragen aan een incassobureau. De behandeling kan geen voortgang krijgen als de facturen niet betaald worden.

bottom of page